Read more about the article การดูแลรักษารถยนต์  หลังจากขับรถลุยน้ำฝน
การดูแลรักษารถยนต์ หลังจากขับรถลุยน้ำฝน

การดูแลรักษารถยนต์ หลังจากขับรถลุยน้ำฝน

ช่วงหน้าฝน เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องดูแลรถยนต์ของคุณเป็นพิเศษ สายฝนนอกจากจะทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางแล้ว การใช้รถใช้ถนนก็ต้องไม่ประมาท และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในหน้าฝนเลยก็คือ การดูแลรักษารถยนต์ในช่วงหน้าฝน ที่จะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์และต่อสภาพรถของคุณได้มากกว่าฤดูอื่น ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนที่เกาะช่วงล่างรถ ทำให้เกิดการสะสม และอาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม หรือรวมไปถึงสนิมที่จะเกิดขึ้นได้มากในชวงหน้าฝนนั่นเอง ดังนั้น หากขับรถลุยฝนมาต้องมี การดูแลรักษารถยนต์ อย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง การดูแลรักษารถยนต์ หลังจากขับรถลุยน้ำฝน - ข้อควรปฏิบัติ หลังจากขับรถลุยน้ำฝน หลังจากขับรถลุยน้ำฝนมา อันดับแรกที่ควรจะทำเลยคือการฉีดล้าง ทำความสะอาดทั้งตัวรถและเครื่องยนต์ รวมไปถึงช่วงล่างของรถด้วย ทั้งนี้เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกเช่น คราบดิโคลน เศษขยะ เศษหินดินทราย เป็นต้น…

Continue Readingการดูแลรักษารถยนต์ หลังจากขับรถลุยน้ำฝน