Read more about the article แนะนำข้อมูลสำคัญบนยางรถยนต์
แนะนำข้อมูลสำคัญบนยางรถยนต์

แนะนำข้อมูลสำคัญบนยางรถยนต์

            ยางรถยนต์ คือชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นล้อของรถยนต์ หรือล้อของรถประเภทต่าง ๆ ยางรถยนต์มีสีดำ รูปร่างกลมมีรูตรงกลางเป็นวงแหวน ภายในกลวงบรรจุอากาศที่มีความดันสูง หรือก๊าซไนโตรเจนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย บนยางรถยนต์จะมีตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยาง ซึ่งตัวเลขและตัวอักษรเหล่านั้นล้วนมีความหมาย โดยจะบอกถึงขนาดความกว้างของยางรถยนต์ , ขอบเขตในการใช้งานของยางรถยนต์ , ความสูงของแก้มยาง และอัตราความเร็วของยางที่สามารถรับได้ ทั้งนี้ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่ระบุอยู่บนยางรถยนต์ แนะนำข้อมูลสำคัญบนยางรถยนต์ ขอบคุณภาพประกอบโดย roojai.com ข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนยางรถยนต์นั้นทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์อีกด้วย - การอ่านข้อมูลบนยางรถยนต์ แนะนำข้อมูลสำคัญบนยางรถยนต์ ขอบคุณภาพประกอบโดย : khumsupdriving.com การอ่านข้อมูลบนยางรถยนต์ วิธีอ่านขนาดยางรถยนต์…

Continue Readingแนะนำข้อมูลสำคัญบนยางรถยนต์