Read more about the article คาร์บอนเครดิตคืออะไร และมีความหมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร
คาร์บอนเครดิตคืออะไร และมีความหมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร

คาร์บอนเครดิตคืออะไร และมีความหมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร

คาร์บอนเครดิตไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ซื้อรถยนต์ แต่เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากสำหรับบริษัทรถยนต์ที่จะต้องพิจารณา และจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม คาร์บอนเครดิตคืออะไร และมีความหมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร ขอบคุณภาพประกอบจาก Auto EXPRESS สำหรับผู้ซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ การปล่อย CO2 ของรถยนต์จะมีความสำคัญมากที่สุดเมื่อพิจารณาถึงจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายในการเสียภาษีสรรพสามิตของรถยนต์หรือ VED สำหรับรถยนต์ใหม่ ยิ่งการปล่อย CO2 สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายปีแรกของ VED จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวม การปล่อย CO2 มีความหมายที่กว้างกว่านั้นมาก เนื่องจากสหราชอาณาจักรและที่อื่นๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา…

Continue Readingคาร์บอนเครดิตคืออะไร และมีความหมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร
Read more about the article ความแตกต่างของยางอะไหล่กับยางทั่วไป
ความแตกต่างของยางอะไหล่กับยางทั่วไป

ความแตกต่างของยางอะไหล่กับยางทั่วไป

            หากพูดถึงส่วนประกอบของรถยนต์ที่ทำให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อน หรือเคลื่อนที่ไปได้นั้น ล้อ และ ยางรถยนต์ถือเป็นสำคัญต่อการเคลื่อนที่บนท้องถนนของรถยนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากยางรถยนต์จะต้องใช้ในเรื่องของเรื่องการเดินทาง และขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนั้น ล้อ และยางรถยนต์จึงเป็นองค์ประกอบหลักอันดับต้นๆ ของรถยนต์นั่นเอง ความแตกต่างของยางอะไหล่กับยางทั่วไป ขอบคุณภาพประกอบจาก : auto.mthai.com - ยางอะไหล่ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ควรมีติดรถยนต์ไว้ ความแตกต่างของยางอะไหล่กับยางทั่วไป ขอบคุณภาพประกอบจาก : auto.mthai.com ยางอะไหล่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ถือว่าสำคัญที่รถยนต์ทุกคันควรมีติดไว้ เพราะในขณะที่รถยนต์ของเราเกิดปัญหา และมีความผิดปกติเกี่ยวกับยางรถยนต์ เช่น ยางรถยนต์แตก ยางรถยนต์รั่ว หรือยางรถยนต์ซึม ปัญหาเหล่าล้วนเกิดขึ้นจากยางรถยนต์ทั้งนั้น…

Continue Readingความแตกต่างของยางอะไหล่กับยางทั่วไป