Read more about the article ประวัติของรถโดยสารสองชั้นในประเทศไทย
ประวัติของรถโดยสารสองชั้นในประเทศไทย

ประวัติของรถโดยสารสองชั้นในประเทศไทย

ประวัติของรถโดยสารสองชั้นในประเทศไทย รถโดยสาร 2 ชั้นเป็นยานพาหนะ 2 ชั้นและมีความสูงประมาณ 4 เมตรพบมากในลอนดอนประเทศอังกฤษเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงนอกจากนี้ยังมีให้พบเห็นที่(ไอซ์แลนด์ ศรีลังกา,สิงคโปร์,ญี่ปุ่น,เยอรมัน,จีน,สหรัฐอเมริกาและตุรกี) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นรถโดยสารประจำทางและรถให้เช่าเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย     รถโดยสาร 2 ชั้นในประเทศไทยส่วนมากจะมีในรูปแบบรถทัวร์ปรับอากาศประจำทางของบริษัทขนส่งจำกัดบขส,รถร่วมบขสและรถบัสนำเที่ยวของเอกชน เช่นภัสสรชัยทัวร์ ซึ่งรถโดยสาร 2 ชั้นในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมีขนาดความยาวของตัวรถไม่เกิน 12 เมตร( แต่ในกฎระเบียบของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันสามารถให้รถโดยสารที่มีขนาดความยาวได้ไม่เกิน 15 เมตรนำออกมาวิ่งบนถนนได้) ประวัติของรถโดยสารสองชั้นในประเทศไทย โดยรถโดยสาร 2 ชั้นส่วนใหญ่มักจะมีจำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่งซึ่งเป็นรถโดยสารที่มีห้องน้ำบริเวณชั้นล่างของรถแต่ของทางบขส. จะมีแบบ…

Continue Readingประวัติของรถโดยสารสองชั้นในประเทศไทย