Read more about the article “โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก
“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก

“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก

สำหรับการโอนลอยผู้ที่ซื้อขายรถจะรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร และบางคนก็คงเคยได้ยินคำนี้มาแล้ว เพราะการโอนลอยนั้นเป็นการที่เราซื้อรถยนต์มือสองซึ่งจะเป็นการขนส่งทางบกที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับความสะดวกสบาย แต่การซื้อขายนั้นเจ้าของรถยนต์อาจจะไม่ได้ทำการโอนรถยนต์ด้วยตนเองจึงต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อที่จะโอนลอยซึ่งเอกสารต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไปดูกันได้เลย - เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการโอนลอย “โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก อย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือ แบบฟอร์มในการที่จะโอนต่าง ๆ ซึ่งแบบฟอร์มนั้นจะต้องเป็นจากทางกรมขนส่งทางบก ถือว่าเอกสารนี้จะสำคัญมาก และจะมีตราครุฑอยู่บนกรมขนส่งทางบกถ้าหากได้ใบนี้มาเราจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของรถให้ครบถ้วน และถ้าหากใครที่เป็นผู้รับโอน ผู้รับโอนจะต้องมีลายเซ็นในช่องผู้โอนและลายเซ็นนั้นจะต้องให้ตรงกับในเล่มรถด้วย ในการโอนลอยสิ่งที่ต้องเตรียมต่อมานั่นก็คือ หนังสือมอบอำนาจเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ ซึ่งผู้ขายจะต้องมอบอำนาจให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะต้องไปโอนเองและผู้ที่ขายรถให้เรานั้นจะต้องกรอกเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และจะต้องเซ็นให้ครบถ้วน และลายเซ็นจะต้องให้เหมือนกับตอนที่เซ็นในเล่มรถด้วย ซึ่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองจะฝากคนอื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้ เอกสารในการโอนลอยต่อมาคือเล่มรถ…

Continue Reading“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก